Happy Birthday to HH Karmapa

འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་འདུས་ཞལ་ཨོ་རྒྱན་རྗེའི། །

ཐུགས་རྗེ་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་གར་བསྒྱུར་བ། །

རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་སྐྱབས་མགོན་ཀརྨ་པའི། །

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་རྒྱལ་ཁམས་པ་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེས་བྲིས་སིདྡྷི་རསྟུ།།

Lord of Uddiyana, deathless triple roots in one,

Capacity to influence, your deeds a playful dance,

Mighty Vajradhara, Lord of refuge Karmapa,

May your life be healthy, may your actions flourish far.

Long life Prayer for His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorji

Composed by Kyabje Chatral Sangye Dorje Rinpoche

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ། །

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལོག་ལྟ་མི་སྐྱེ་ཞིང་། །

ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བའི་མོས་གུས་ཀྱིས། །

བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སེམས་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

May I never have, not even for an instant,

Wrong views toward my glorious guru’s life.

Through the devotion of seeing all they do as perfect.

May I receive the blessings of the guru.

ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ། །

Karmapa Khenno